Coordinatie voor project Livinggreen.eu

Images
Topic: 
Duurzaam renoveren
EU Programme: 
INTERREG IVB
Duration: 
Juli 2008 – Juli 2013
Budget: 
€ 9.400.000,-
Activities IIUE: 

-    Formuleren en indienen projectvoorstel
-    Project coördinatie
-    Financiële coördinatie
-    Workshop organisatie

Rationale: 

De Livinggreen.eu-partners willen beschikbare technologieën en methoden voor duurzame renovatie demonstreren en toegankelijk maken, en nieuwe duurzame producten en diensten voor de renovatiesector ontwikkelen.

Summary: 

Elk land in NWE hanteert andere normen voor duurzaamheid in de bouw. De normen zijn voornamelijk op nieuwbouw gericht. De Livinggreen.eu-partners gaan een gezamenlijke benadering en algemeen toepasbare criteria voor duurzame renovatie ontwikkelen. Duurzaam gerenoveerde bouw draagt bij aan CO2-neutraliteit door energiebesparing; gebruikt vernieuwbare energiebronnen; reductie van drinkwatergebruik; respecteert  waarden op het gebied van cultuur en architectuur; voldoet aan de eisen van klimaatverandering en is gerealiseerd met duurzame materialen.

Vijf markante voorbeeldgebouwen in vijf landen worden duurzaam gerenoveerd. De partners hebben elk specifieke deskundigheid en zij adviseren elkaar. De gebouwen stammen uit verschillende historische perioden en zijn oorspronkelijk ontworpen voor verschillende functies. De renovatieprocessen worden gebruikt als leermodel voor duurzame renovatie van allerlei typen gebouwen. De partners werken samen aan technische richtlijnen voor de aanpak van het renovatieproces en daarbij passende constructies, installaties en materialen.

In de vijf voorbeeldgebouwen worden centra voor duurzaam leven gehuisvest die gaan functioneren als permanente ontmoetingsplaats voor lokale partijen (“stakeholders”), en als kennistransferium voor duurzame renovatie. Lokale en regionale partnernetwerken worden opgezet en ondersteund bij de praktische toepassing van duurzame renovatie. De Livinggreen.eu-partners werken samen aan de meest geëigende organisatievorm voor de centra en hun netwerken. Zij ontwikkelen gezamenlijk methoden voor kennisoverdracht aan beleidsmakers, woningcorporaties, projectontwikkelaars en dergelijke.

Om er zeker van te zijn dat de centra ook na afsluiting van het project hun werk kunnen voortzetten wordt een “toolbox” ontwikkeld met middelen die langdurig bruikbaar blijven. Iedereen die elders een vergelijkbaar centrum wil opzetten zal de partners voor advies kunnen raadplegen.

Results: 

In juli 2008 is de projectaanvraag als beste van alle projectvoorstellen goedgekeurd.