Duurzame Stedenbouw

DuurzameStedenbouw

IIUE is nauw betrokken bij het ontwikkelen van duurzame stedenbouw. Twee voorbeelden: het GWL-terrein en Amsterdam en Schalkwijk in Haarlem.

In beide gevallen stond het IIUE in opdracht van het Stadsdeel, resp. de gemeente aan de wieg van een nieuwe aanpak. In beide gevallen formuleerde het IIUE visie en uitgangspunten voor planvorming en realisatie.

In Amsterdam ontwikkelde het IIUE een beslissingsboom met duurzaamheidmaatregelen per planfase (gekoppeld aan politieke beslismomenten op stedenbouwkundig niveau). Het IIUE maakte hierbij ook de basisdocumenten voor het autovrij maken, voor energie, natuur, water, afval en de bouw, en de wijze waarop dit geïntegreerd kon worden in de stedenbouwkundige lay-out. Gemeenteambtenaren kregen een ’training on the job’ en werden gecoached door het IIUE. Vervolgens is een stedenbouwkundige gekozen en zijn architecten geselecteerd.

In Haarlem participeerde het IIUE in het het multidisciplinaire planteam voor de vernieuwing van de naoorlogse uitbreiding “Schalkwijk”, en was hierbij verantwoordelijk voor de duurzaamheid. Het IIUE heeft onderzoek uitgevoerd naar het bestaande watersysteem, en een plan gemaakt om dit stapsgewijs om te bouwen tot een duurzaam systeem, met meer (multifunctionele) gebruikswaarde. Rapporten kunnen nog steeds besteld worden bij het IIUE.

Daarnaast kwamen in de (openbaar toegankelijke) ontwerpstudio en de vele inspraakbijeenkomsten (waarbij het IIUE een milieueducatieve rol vervulde) aan de orde: het verhogen van natuurwaarden van het stadsgroen, terugdringen van het autoverkeer en verbeteren van verblijfswaarde van openbare ruimte, duurzaamheidaspecten van bouw en architectuur, energie- en afvalbeheer.

Andere voorbeelden van de pioniersfunctie van het IIUE zijn:

  • Breda Teteringen: ontwikkeling van nieuwe duurzame woonmilieus, creëren van een autovrije wijk
  • Zwolle, Stadshagen: duurzaamheidonderzoek en het maken van een ‘onderlegger’ voor het ontwerp van deze stadsuitbreiding
  • IJsselstein: verduurzamen stedenbouwkundig plan Zenderpark, advies duurzaamheidsexperimenten in Zenderpark, zie ook ecoflex
  • Rotterdam, Duurzaam Midden Kralingen: herontwikkeling bestaande wijk tot een duurzaam woonmilieu.
  • Enschede: ontwerp duurzaam van Heekplein

Het Ministerie van Vrom gaf het IIUE opdracht om op grond van gerealiseerde projecten in binnen- en buitenland “ontwerpprincipes duurzame stedenbouw” te formuleren. Het rapport werd door het ministerie aan alle Nederlandse gemeenten toegestuurd. Zie pdf’s onderaan de pagina