Martijn Kramer

Kramer

Opleiding

Technische Universiteit Delft – Ingenieur (ir.) Bouwkunde (Architectuur)

Ervaring

Martijn heeft gewerkt bij het Informatie- en Adviescentrum voor Schoolgebouwen (ICS), aan onderzoek en advies over bouwprocessen van gebouwen met meerdere functies en aan de tweejaarlijkse scholenbouwprijs. Martijn heeft in zijn 15-jarige loopbaan bij Urban.nl zeer veel ervaring opgedaan over duurzame bouw en stedenbouw. Martijn is verbonden aan de in Delft gevestigde stichting Bouwresearch (SBRCURnet).

Onderzoek en advies

Martijn legde de basis voor zijn werk bij Urban.nl met een onderzoek omtrent architectuur, stedenbouw en duurzaamheid voor het toenmalige ministerie van VROM. Hij verzorgde de publicatie ‘naar een architectuur van duurzaam wonen’. Voor het Nederlandse gezondheidsministerie deed hij onderzoek naar en gaf advies bij het inpassen van gezondheidaspecten in het woningbouwbeleid.

Architect, bouwbegeleiding en adviseur

Martijn Kramer ontwierp en begeleidde bij Urban.nl de bouw van voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame, levensloopbestendige woningbouw, kleine utiliteitsgebouwen en inrichting van de publieke ruimte. Hij adviseerde verschillende Europese steden over duurzame stedenbouwkundige en architectonische oplossingen in naoorlogse (hoogbouw)wijken.

Participatie sleutel bij duurzame (her)ontwikkeling

Naast zijn rol als adviseur was Martijn manager van participatieprojecten in binnen– en buitenland. Hij leidde een project over buurtbeheer door bewoners waarvoor een systeem van Wijkaandelen is ontwikkeld. Voor Haaglanden en Veilig Verkeer Nederland was hij verantwoordelijk voor projecten over de inrichting van de openbare ruimte voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen.

Europese projecten

Bouwend op deze ervaringen heeft hij zich bij Urban.nl vooral toegelegd op Europese netwerk- en kennisontwikkelingsprojecten in de gebouwde omgeving. Hij treedt daarin op als initiator en schrijver van Europese projecten. Voor verschillende opdrachtgevers was hij verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement, zoals de organisatie, de financiën en de inhoudelijk kwaliteit. Binnen deze projecten organiseert en leidt hij diverse seminars, cursussen en workshops (European Awareness Scenario Workshops, Workshops rond Indicators, Implementation Lab’s etc.).

Maatschappelijke initiatieven

Martijn trad o.m. op als bestuurslid van Nieuwe Garde Den Haag, waar hij projecten initieerde om het klimaat voor jonge creatieve ondernemers verbeteren en de creatieve industrie beter zichtbaar maken in Den Haag. In 2016 aanvaarde hij een bestuursfunctie bij de Witte Roos, de Delftse stichting voor  monumentenzorg en duurzame ontwikkeling.